De praktisk musiske fag

På Haastrup Friskole mener vi, at de praktisk musiske fag og fagområder har stor betydning for elevernes læring og dannelse. Det tænkes ind i den almindelige skemalagte undervisning at bruge praktisk/musiske elementer.

De praktisk/musiske fag i vores terminologi, dækker over:

 • Billedkunst
 • Håndværk og design
 • Sløjd
 • Hjemkundskab
 • Drama
 • Medier
 • Bevægelse

Skolen har i hele skoleforløbet en ”krea” blok om torsdagen fra 12:15 -14:30, hvor disse fag ligger i en valgfagsordning i 4 perioder om året. Der udbydes en lang række forskellige valghold, hvor eleverne får mulighed for at arbejde praktisk/musisk med forskellige emner. Holddelingen kan variere, så at niveau og fokus kan lægges forskelligt.

I løbet af skoleåret deltager skolen også i ”Kulturel Rygsæk”, som er et kommunalt tiltag, hvor både lærere og elever kommer igennem forskellige forløb i løbet af deres skoletid. Det kan være musik, billedkunst, historie, arkitektur, ballet, opera, poesi mm.

Eleverne har også i løbet af året forskellige emne- og projektuger, hvor der er særlig fokus på formidling og præsentation. De ældste elever har blandt andet en afsluttende projektuge, hvor der fremlægges for forældre og hvor de praktisk/musiske elementer er en del af fremlæggelsen.

En vigtig del af elevernes dannelse og alsidige udvikling

Haastrup Friskole ser de praktisk musiske fag og elementer som en vigtig del af elevernes dannelse og alsidige udvikling. De bidrager også til en bedre og bredere forståelse og sammenhæng mellem teori og praksis. Slutmål for valgfag og skolens fokus på de praktisk/musiske fag og områder

Der arbejdes i hele skoleforløbet henimod at eleverne opnår:

 • Faglig fordybelse
 • Praktiske færdigheder
 • Kan arbejde eksperimenterende
 • Kan arbejde reflekterende
 • Se sammenhænge mellem det kreative/musiske/æstetiske/teoretiske
 • Kan arbejde kreativt og tværfagligt
 • At blive handlekraftige og innovative

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk